Informovaný souhlas

Při své první návštěvě v masážním salónu FEEM, při návštěvě s delším časovým odstupem nebo při změněných požadavcích na masáž bude zákazník či spotřebitel provozovatelem masérských služeb seznámen s průběhem, indikacemi, kontraindikacemi a případnými riziky zvoleného ošetření. Zároveň bude požádán o udělení informovaného souhlasu týkajícího se jeho současného zdravotního stavu a o jeho případnou pozdější aktualizaci, dojde-li u něho ke změnám (v jednom parafovaném vyhotovení zůstane v archivu salonu FEEM).

V případě jakýchkoliv nejasností o vhodnosti absolvování dané masáže – především z hlediska individuálních specifických zdravotních indikací – je potřebné (a mnohdy i nezbytné) předem se poradit a vyžádat si souhlas všeobecného či odborného lékaře. Pokud se zákazník či spotřebitel ze své svobodné vůle rozhodne masáže podstoupit, jasně a jednoznačně tím dává provozovateli svůj výslovný souhlas s ošetřením, čímž na sebe přebírá svou odpovědnost.

Dále bude zákazník či spotřebitel nově dotázán na osobní kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, mail), které budou sloužit výhradně pro zasílání obchodních sdělení a marketingovou komunikaci provozovatele s konkrétním zákazníkem či spotřebitelem – a ten bude požádán o udělení potřebného informovaného souhlasu s evidováním a dalším zpracováváním svých osobních údajů za tímto účelem.

Každý zákazník či spotřebitel má rovněž nezvratné právo kdykoliv provozovatele požádat o opravu či doplnění svých údajů nebo svůj informovaný souhlas odvolat (tzn. „být zapomenut“ nebo „vymazán“) – jen je třeba, aby o to požádal písemně. Bude mu vyhověno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení žádosti. Výjimku tvoří údaje na dokladech, které jsou součástí účetní a daňové evidence provozovatele nebo které slouží jako důkazní prostředky (např. pro obhajobu a uplatnění právních nároků nebo výkonu veřejné moci) – ty podléhají jiným právním předpisům a zákonným lhůtám.

Po ukončení vzájemné spolupráce (smluvního vztahu) se zákazníkem či spotřebitelem budou všechny údaje a dokumenty provozovatelem uchovávány po dobu 1 roku – z důvodu eventuálního budoucího obnovení obchodního kontaktu – a poté budou smazány. Doklady, které obsahují osobní údaje zákazníka či spotřebitele a zároveň jsou součástí účetní a daňové evidence provozovatele nebo slouží jako důkazní prostředky budou archivovány ještě 5-10 let (podle své důležitosti) a teprve poté budou bezpečně zlikvidovány (zkartovány).

Veškeré komunikační kanály budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k možnému úniku dat a zprávy obsahující citlivé osobní údaje (např. o stavu předplacených financí) budou zaheslovány. Se všemi získanými údaji bude zacházeno ve zvláštním režimu, který odpovídá nakládání s osobními údaji a její ochraně – přesně jak stanovuje zákonná povinnost vyplývající z aktuálně platné legislativy v rámci ČR a EU (viz „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ č. 2016/679 – GDPR – účinnost od 25.5.2018, „Nový občanský zákoník“ č. 89/2012 Sb. – účinnost od 3.2.2012, novelizace od 1.1.2018, „Živnostenský zákon“ č. 455/1991 – účinnost od 15.11.1991, novelizace od 3.1.2018, „Zákon o účetnictví“ č. 563/1991 Sb. – účinnost od 31.12.1991, novelizace od 1.1.2018, „Zákon o daních z příjmu“ č. 586/1992 Sb. – účinnost od 18.12.1992, novelizace od 1.1.2018 a další zákonná nařízení), ve znění pozdějších předpisů.

(Poznámka: U nezletilých osob mladších 18 let je nutné si před ošetřením vyžádat informované souhlasy příslušného zákonného zástupce nebo zodpovědné pečující osoby.)

Author

admin

Submit Your Comment

You must be logged in to post a comment.